ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Groupe SEB LoyaltyCard Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri

Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Ticaret Anonim Şirketi (“Groupe SEB” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereği gibi yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimiz hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılması, size özel sunulacak indirimlerden ve kampanyalardan yararlandırılması ve kazandığınız puanları harcamaya olanak sağlayan Tefal Club Kart üyeliğiniz sebebiyle ve sadakat kartınıza ilişkin talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi için Şirketimize ilettiğiniz kimlik ve iletişim verileriniz Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere uygun surette işlenmektedir.

Belirtilen kişisel verileriniz, sözleşmenin ifası gereğince, Tefal mağazalarından ve internet sitesinden gerçekleştirilen üyelik kaydı ile toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz mağazalarımızla ve size bu hizmeti sunabilmek için destek aldığımız (Arşiv, matbaa, kart basımı vs.) iş ortaklarımıza aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası dahil kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı belirtilen kanallardan birini kullanarak;

• Şirketimizin [email protected] posta adresine; veya
• 444 40 50nolu Müşteri Hizmetleri numarası ile irtibata gerçekleştirecektir

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Satın aldığım ürün ve hizmetler hakkında analiz yapılarak, şahsıma özel indirimlerden, kampanyalardan yararlanmak ve genel pazarlama yapılması amacıyla kimlik ve iletişim verilerimin işlenmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

1. Taraflar / Genel kullanım şartları
İşbu kullanıcı sözleşmesi, İstanbul, Türkiye adresinde mukim, GROUPE SEB İSTANBUL EV ALETLERİ TİCARET A.Ş. “GROUPE SEB” tarafından işletilmekte olan internet sitesi, www.tefal.com.tr sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere siteye kayıt olan tekil ve gerçek kullanıcılar “KULLANICI(LAR)” ile GROUPE SEB arasında, üyelik aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir. KULLANICILAR, siteye üye oldukları andan itibaren bu kullanıcı sözleşmesi’nin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış olurlar.

KULLANICILAR, siteye üyelik süreçlerini tamamladıkları andan itibaren işbu sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler. Bu taahhüt ile birlikte KULLANICILAR Gizlilik Politikasını da okuduklarını ve kabul etmiş olduklarını taahhüt etmişlerdir. İşbu kullanıcı sözleşmesi’nin genel şartlarını ve koşullarını kabul etmiyorsanız GROUPE SEB WEB SİTESİ ‘ni kullanmayınız. GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin kullanılmaya devam edilmesi de sözleşme hükümlerinin kabulü anlamı taşır.

Aşağıda bulunan genel şartlar ve koşullar, GROUPE SEB ve GROUPE SEB WEB SİTESİ’ne üye olan KULLANICILAR arasındaki ticari ilişkiye münhasıran uygulanacaktır. GROUPE SEB WEB SİTESİ’ni kullanarak, KULLANICI , aşağıda bulunan genel şartlar ve koşulları ve ayrıca GROUPE SEB WEB SİTESİ’de açıklandığı üzere GROUPE SEB WEB SİTESİ nin çalışma şeklini kabul etmektedir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde sunulan ürünler ile bu ürünleri satın alma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise; site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak; GROUPE SEB tarafından GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICI, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin GROUPE SEB tarafından GROUPE SEB WEB SİTESİ’de açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Ayrıca KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. GROUPE SEB WEB SİTESİ’ne Üyelik Şartları / Kurallar
KULLANICI, “Kullanıcı Üyelik Formu’na, kimlik, adres ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri en kısa zamanda güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Kayıt süreci sırasında, KULLANICI, bir e-mail seçmelidir. E-mail, hakaret edici, 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yazılı katalog suçlarını ihlal edici yada TCK’ da suç sayılan fiillerle bağlantılı olmamalıdır, diğer kullanıcıları aldatacak veya yanlış bilgilendirecek şekilde seçilmemelidir, GROUPE SEB WEB SİTESİ adı ve benzeri isim olmamalıdır, herkesçe uygulanmakta olan görgü kurallarına aykırı olmamalıdır veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemelidir. Seçilecek kullanıcı ismi başka internet sitelerinin reklamını yapacak yada üçüncü partilerin telif haklarını ihlal edecek şekilde olmamalıdır. KULLANICI, GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetini kabul, beyan ve taahhüt eder. GROUPE SEB ’in, bir kullanıcı adının yasak olduğu veya bu şartlardan herhangi birini ihlal ettiği bilgisini alması halinde, bu kullanıcı adının kayıtlı olduğu kullanıcı hesabı öncesinde bildirimde bulunulmadan GROUPE SEB tarafından geçici olarak dondurulabilir. Kullanıcıya tanınan sure zarfında kusurlu bulunan kullanıcı adı değiştirilmediği taktirde kullanıcı hesabı iptal edilir.

KULLANICI, kullanıcı üyelik formunu doldurarak kayıt olurken ve GROUPE SEB WEB SİTESİ’ni kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilecek bir şifre kullanmamalı ve daha da önemlisi kullanıcı adı, şifre ve kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı, şifre veya kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından GROUPE SEB ’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. KULLANICILAR’ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan GROUPE SEB ’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İlgili kullanıcı şifresi, KULLANICI tarafından gizli tutulacaktır. Kayıt sırasında oluşturulan kullanıcı hesapları devredilemez. Kullanıcı hesabı sadece KULLANICI tarafından kullanılabilir ve bir başka kişi tarafından kullanımına izin verilmez. İster üçüncü şahısların, ister GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin veya GROUPE SEB ’in zararına olsun, kullanıcı hesabının kötüye kullanılması, KULANICI’nın men edilmesi ve hakkında bir suç duyurusunda bulunulmasıyla sonuçlanacaktır. Genel olarak, KULLANICI , ilgili şifreyle birlikte kullanıcı hesabının kullanılması suretiyle gerçekleşen bütün faaliyetlerden şahsen sorumlu olacaktır.

GROUPE SEB , herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI’yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten men etme veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya GROUPE SEB ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyelikten men edileceklerdir.

GROUPE SEB , KULLANICI’nın işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek KULLANICI’nın GROUPE SEB WEB SİTESİ üyeliğini iptal edebilir ve KULLANICI’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.

KULLANICILAR’ın sitede verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda KULLANICILAR’ın üyeliği, GROUPE SEB ’in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin GROUPE SEB tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR, site hizmetlerinden yararlanamazlar.

KULLANICI , bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve GROUPE SEB WEB SİTESİ kullanıcı hesabının iptal edilmesi halinde GROUPE SEB WEB SİTESİ’nden hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, ne isim altında olursa olsun her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
KULLANICI , GROUPE SEB WEB SİTESİ kullanıcı hesabının iptal edilmesini ve sözleşmenin feshini kendisi istiyorsa, buna ilişkin taleplerini, GROUPE SEB ’in GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde belirlemiş olduğu [email protected] e-posta adresine yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

4. Özel Promosyonlar ve Kampanyalar
GROUPE SEB WEB SİTESİ tarafından sunulan tüm özel promosyonlar ve kampanyalar GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde ve ilgili bültenlerde duyuruldukları takdirde geçerli olur. Bu promosyon ve kampanyalar limitli süreler dahilinde, GROUPE SEB WEB SİTESİ’de ve ilgili bültenlerinde duyurulan detaylar çerçevesinde geçerlidir. Belirlenen sürelerin aşılması durumunda promosyon ve kampanyalar geçerliliklerini yitirir.

Sitedeki ürün bedellerinin, sistemsel hata nedeniyle gerçek bedelinden oldukça düşük gözükmesi durumlarında Groupe Seb’in satış işlemini, kullanıcının rızasını aramaksızın iptal etme hakkı bulunmaktadır. İşbu duruma sistemsel hata nedeniyle ürün bedellerinin promosyonlu veya kampanyalı gözükmesi halleri vs. dahildir.

Sistemsel hata nedeniyle iptal edilen satış işlemlerinden Groupe Seb sorumlu tutulamaz ve Groupe Seb’in bu nedenlerle kullanıcıya karşı her ne isim altında olursa olsun tazminat sorumluluğu ve sipariş edilen ürünleri teslim etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5. İade ve İptaller
GROUPE SEB satın alınan ürünler için KULLANICI’ya iade ve iptal hakları tanır. KULLANICI bu haklarını GROUPE SEB ’in belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanabilir. İade ve iptaller ile ilgili kurallar GROUPE SEB tarafından zaman zaman değiştirilebilir.

Keyfi iadelerde aksi belirtilmediği takdirde ilk gönderi masrafı GROUPE SEB tarafından karşılanır. İadesi kabul edilmeyen ürünler KULLANICI’ya karşı taraf ödemeli geri gönderilir. GROUPE SEB ’i mağdur bırakacak bir durum söz konusu olduğu takdirde ürün kabulü yapılmayacaktır. GROUPE SEB söz konusu ürünün kendisine teslimatı esnasında oluşabilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Arıza kaynaklı iade işlemleri, KULLANICI’ya teslimatı gerçekleşmiş olan ürünlerde kullanım ve bakım talimatlarına uyulduğu halde meydana gelebilecek üretim kaynaklı arızalardan ortaya çıkabilecek iadeleri kapsar. KULLANICI direkt olarak 4444050 nolu çağrı merkezi numarası aracılığı ile GROUPE SEB’le bağlantıya geçmelidir. Çağrı merkezinin yönlendireceği yetkili servis aracılığı ile ürünün kusuru belgelendiği taktirde ürün yenisi ile değiştirilir veya GroupeSeb merkez depo adresine yetkili servisin hazırladığı evrak ile birlikte gönderilir. İade işlemi faturanızdaki fiyat üzerinden teslimat tarihi itibariyle 15 gün içerisinde ambalajı bozulmamak kaydıyla yapılır. Hijyenik nedenlerden ötürü kişisel bakım ürünlerinde iade ve değişim yapılamaz.

KULLANICI satın aldığı ürünler için GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde satışa sunulan ek garanti ve teknik servis paketlerinden satın alabilir. Böylelikle KULLANICI ya da üretim kaynaklı bir arıza ile karşılaşıldığında söz konusu garanti kapsamında gerekli onarımlar ve gereken durumlarda değiştirmeler söz konusu olabilir. Ek garanti ve teknik servis ürünlerinin detayları bu sözleşmenin konusu değildir ve bu ürünler ile kullanıcıya sunulan bağımsız sözleşmeler ile belirlenir.

Birden fazla ürün içeren faturalarda; ürün sayısı ve/veya ürün bedelleri toplamı; ödeme, kargo ve/veya fiyat avantajı sağlıyorsa, iade ürün bedelleri üzerinde anlaşmazlık oluşmaması için, faturadaki tüm ürünlerin iade edilmesi gerekmektedir.

6. Ödeme
Satın alınan ürünün toplam tutarı GROUPE SEB ’ya ödenene kadar ürün KULLANICI’ya gönderilmeyecektir.
Bu anlaşmayı kabul ederek KULLANICI, aralarında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü ve/veya kanuni zorunlulukları yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi belirtilmediği takdirde, GROUPE SEB WEB SİTESİ’ndeki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICI, GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde gerçekleştirdiği ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri GROUPE SEB’e ya da ilgili kurumlara yapmayı kabul ve taahhüt eder.

GROUPE SEB , kredi kartı ödeme hizmetleri sunan banka ve üçüncü taraf kuruluşlarının teknik aksaklıklarından, hatalı işlemlerinden hiçbir koşul altında sorumlu değildir. GROUPE SEB , kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda KULLANICI’dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. KULLANICI, kredi kartı güvenliği için GROUPE SEB tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. GROUPE SEB hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik kriterlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir,yasal takip yaptırabilir.

7. Teslimat ve Kurulum
Kullanıcılar eve teslimat veya mağazadan teslim alma seçeneğini seçebilirler. Mağazadan yapılacak teslimatlarda müşteri seçmiş olduğu mağazaya gidip kimlik bilgileri kontrolü ardından ürünü teslim almakla yükümlüdür.

Aksi belirtilmediği sürece, ürün teslimatı, KULLANICI tarafından verilmiş olan Türkiye sınırları içerisindeki bir adrese doğrudan depomuz aracılığıyla yapılacaktır. Ürün kargoya verildiği zaman KULLANICI’ya bilgilendirici e-posta gönderilecektir. Teslimat süreleri farklılık gösterebilir ve belirtilen teslimat süresi sadece bir yol göstericidir ve garanti edilmemektedir. GROUPE SEB , alıcıyı bilgilendirme yükümlülüğü olmaksızın, akdi yükümlülüklerini yerine getirmek üzere üçüncü şahıslarla çalışma hakkına sahip olacaktır.

GROUPE SEB ’den ürün satın alan KULLANICI, ürünü teslim almadan önce kargo görevlisi huzurunda ürünü kontrol edip üründe bir hasar olması durumunda kargo görevlisi marifetiyle üründeki hasarı tutanak ile tespit ettirmekle yükümlüdür. Gerek teslim aşamasında gerekse daha sonra hasarlı olduğu tespit edilen ürün için KULLANICI, derhal GROUPE SEB ile [email protected] adresi üzerinden temasa geçerek, ürünün seri numarasını da belirtmek kaydıyla, GROUPE SEB ’e hasar bildiriminde bulunmalıdır. GROUPE SEB ’in kendisine sağlayacağı iade numarasıyla birlikte ürün iadesini gerçekleştirecektir. Hasarlı ürünlerin iade masrafları GROUPE SEB ’e ait olacaktır. GROUPE SEB hasarlı ürünü teslim aldıktan sonra yapacağı testler neticesinde hasarın sebebini tespit edecek ve uygun görülürse ürünü yenisiyle değiştirecektir.

GROUPE SEB’in sipariş verilen ürünü herhangi bir nedenle teslim edememesi halinde, KULLANICI’nın tercihine bağlı olarak GROUPE SEB, ürünü aynı veya daha iyi özelliklere sahip başka bir ürünle değiştirmeye veya KULLANICI’ya fiyatı geri ödemeyi kabul eder.

Kurulumu teknik servis yardımı gerektiren ürünlerde, ürün yeni ürün ise bu servis KULLANICI’ya bir sefer olmak şartıyla ücretsiz sağlanacaktır. Yenilenmiş ürünlerin kurulumları için gerekli olan teknik servis hizmeti ücrete tabi olabilir. Bu bilgi ürün sayfalarında KULLANICI’ya sunulacaktır.

8. GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin Kullanılmasına İlişkin Garanti ve Sınırlı Sorumluluk Yasal Uyarısı
Her ne kadar GROUPE SEB , GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin düzgün ve güvenli çalışması için basiretli bir tacir gibi her türlü önlemi almasına rağmen;

GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır. GROUPE SEB , İŞTİRAKLERİ VEYA İLGİLİ ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK SAĞLAYICILARI VEYA LİSANSÖRLERİ, GROUPE SEB WEB SİTESİ’NİN KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞI VEYA HATASIZ OLACAĞI KONUSUNDA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR VE GROUPE SEB WEB SİTESİ’NİN KULLANILMASIYLA ELDE EDİLEBİLECEK OLAN SONUÇLAR VEYA GROUPE SEB WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA SAĞLANAN BİLGİ, HİZMET VEYA TİCARİ ÜRÜNÜN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

AYRICA, GROUPE SEB , WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ERİŞİLEBİLİR OLAN BİLGİLERİN DOĞRU, TAM VEYA GÜNCEL OLDUĞUNU BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ; YAZIM HATALARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

BU YASAL YÜKÜMLÜLÜK UYARISI, SÖZLEŞMENİN İHLALİ, HAKSIZ FİİL, İHMAL VEYA DİĞER FİLLER KAPSAMINDA, HERHANGİ BİR PERFORMANS ARIZASI, HATA, İHMAL, KESİNTİ, SİLİNME, KUSUR, ÇALIŞMADA VEYA İLETİMDE GECİKME, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATTI ARIZASI, HIRSIZLIK VEYA YOK EDİLME VEYA İZİNSİZ ERİŞİM, KAYDIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KULLANIMI TARAFINDAN NEDEN OLUNAN HASARLAR VEYA ZARARLARA UYGULANMAKTADIR. KULLANICI, ÖZELLİKLE GROUPE SEB ’NIN DİĞER KULLANICILARIN VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KARALAYICI, HAKARET EDİCİ VEYA YASADIŞI FİİLLERİNDEN SORUMLU OLMADIĞINI VE BUNLARA İLİŞKİN ZARAR RİSKİNİN TAMAMEN KULLANICIYA AİT OLDUĞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE BEYAN VE KABUL EDER.

GROUPE SEB VEYA BİR GROUPE SEB WEB SİTESİ’Nİ KULLANAN HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURUM HİÇBİR ŞEKİLDE GROUPE SEB WEB SİTESİ’NİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK OLAN VE BURADA SAYILANLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUCA BAĞLI VEYA CEZAİ HASARLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE HİÇBİR HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. KULLANICI BU VESİLE İLE BU BÖLÜMÜN HÜKÜMLERİNİN, GROUPE SEB WEB SİTESİ’DE BULUNAN BÜTÜN İÇERİĞE UYGULANACAĞINI KABUL EDER.

YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARA EK OLARAK, GROUPE SEB , İŞTİRAKLERİ, BİLGİ SAĞLAYICILARI VEYA İÇERİK ORTAKLARI, GROUPE SEB WEB SİTESİ’DE BULUNAN BİLGİLERE İLİŞKİN HATALAR, YANLIŞLIKLAR, İHMALLER VEYA DİĞER KUSURLARDAN VEYA ZAMANSIZLIĞI VEYA DOĞRULANMAMASINDAN VEYA BUNLARIN KULLANICIYA İLETİLMESİNDE YAŞANAN GECİKMEDEN VEYA KESİNTİDEN VEYA BUNLARA İLİŞKİN OLARAK MEYDANA GELEN HAK TALEPLERİ VEYA ZARARLARDAN, NEDENİ VEYA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN, HİÇ BİR KOŞUL ALTINDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKLARDIR.

9. Sistem Kesintisi
Mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra “teknik arızalar” olarak anılacaklardır) mümkün değildir. Bu nedenle GROUPE SEB , web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir. GROUPE SEB, GROUPE SEB WEB SİTESİ hizmetlerinin kullanılması nedeniyle KULLANICILAR’IN uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmayacaktır.

10. Ticari Markalar / Telif Hakları
GROUPE SEB’in ve GROUPE SEB WEB SİTESİ’ninlogoları, GROUPE SEB’in ticari markalarıdır. Bütün hakları saklıdır. GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.

İsim ve marka haklarının ihlali kesinlikle yasaktır. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

GROUPE SEB ’in ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları GROUPE SEB ‘e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. KULLANICI, GROUPE SEB ’in hizmetlerini, bilgilerini, GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde yayınlanan sözleşme ve politikalarını ve telif haklarına tabi diğer çalışmalarını satma, paylaşma, dağıtma ve sergileyerek kullanma hakkına sahip değildirler. GROUPE SEB , her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktadır.

11. Satın Alınan Ürünler İçin Hizmet ve Destek
GROUPE SEB WEB SİTESİ’den satın alınan tüm ürünler için teknik servis veya desteğe ilişkin bütün talepler doğrudan üretici ya da ithalatçı GROUPE SEB’e yapılmalıdır. Bu süreçler üretici ya da ithalatçı GROUPE SEB’in ürün ile birlikte gönderilen garanti belgesinde belirlemiş olduğu şartlar ve koşullar doğrultusunda işler.

12. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, GROUPE SEB , işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı; herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, GROUPE SEB için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt olarak addedilmeyecektir. Ayrıca bu durumların varlığı halinde, GROUPE SEB ‘den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve GROUPE SEB ‘in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

13. Geçerli Kanun
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve web sitesini kullanımından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Taraflar, GROUPE SEB ile KULLANICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda, GROUPE SEB ’in her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK 193. Maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

14. Tebligatlar
KULLANICI’nın, GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde bildirdiği adres, işbu Kullanıcı Sözleşmesiyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli adres olarak kabul edilecektir.
Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, üç (3) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir. GROUPE SEB ’in adres değişikliğini GROUPE SEB WEB SİTESİ sitesinde bildirmesi bu madde koşulunu yerine getirmesi için yeterlidir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

15. Verilerin Korunması, Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılması
Verilerinizin korunması GROUPE SEB için son derece önemlidir. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

16. Harici Linkler
Web sitemizde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, GROUPE SEB; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Link verilen web sitelerinin operatörleri kendi içeriklerinden sorumlu olacaklardır. Bu vesile ile açık bir şekilde, GROUPE SEB WEB SİTESİ sitesinde link verilmiş olan bütün web sitelerinin içeriklerinden dolayı GROUPE SEB ’in her hangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. GROUPE SEB , Üçüncü şahıs web sitelerinin veri koruma ve gizlilik ilkeleri içeriği konusunda sorumlu değildir.

17. Genel
GROUPE SEB ve KULLANICI arasındaki sözleşme, tarafları ve tarafların ilgili halefleri ve seleflerini de bağlamaktadır. KULLANICI, öncesinde GROUPE SEB ’in yazılı onayı olmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında oluşturulmuş olan sözleşmeyi veya hakları yahut yükümlülüklerini devredemez, temlik edemez, başkalarına yükleyemez veya başka bir şekilde ellerinden çıkartamaz.

GROUPE SEB, burada yazılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla GROUPE SEB’in işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda;

• Bu Sözleşme şartlarını revize ve tadil etme,
• GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirme,
• GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya ücretsiz hale getirebilme, dondurabilme veya tamamen iptal edebilme,

GROUPE SEB, KULLANICI’ya duyurmak veya GROUPE SEB WEB SİTESİ’nin “Duyurular” bölümünde ilan vermek kaydıyla, dilediği tarihte GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

KULLANICI, GROUPE SEB WEB SİTESİ’nde belirtilen ürünler için satın alınma anındaki geçerli olan politikalara ve şartlara ve koşullara tabi olacaktır. Yasal veya teknik zorunluluklarla sözleşme şartlarında veya web sitesinde yer alan diğer politikalarda herhangi bir değişiklik yapıldığında, KULLANICI tarafından yirmidört (24) saat içerisinde aksi yazılı olarak GROUPE SEB ’e bildirilmediği sürece, GROUPE SEB , şartlar ve koşullardaki tüm değişiklikleri kabul ettiğini varsayma hakkına sahip olacaktır. GROUPE SEB, web sitesinin “Duyurular” sayfasında ilan etmek kaydıyla Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Kullanıcı Sözleşmesi’nin maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı Sözleşmesi’nin maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra sitenin kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

Sitemizde yer alan ürün resimleri, ürün bilgileri ve diğer görseller temsili olup, zaman içerisinde asıl üründen farklılık gösterebilir. Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Tic. A.Ş., www.tefal.com.tr web sitesinde yer alan ürün resimleri ve bilgilerindeki hatalar konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.